Regulamin


Regulamin Loterii Fantowej
Fantowa Charytatywna Loteria Ślubna

 1. Loteria fantowa, zwana dalej „Loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Fantowa Charytatywna Loteria Ślubna”.
 2. Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą przy ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 Lublin, KRS 0000094228.
 3. Organizator Loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Lublinie.
 4. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z póź zm.).
 5. Loteria organizowana jest na terenie województwa lubelskiego, sprzedaż losów odbywa się w siedzibie organizatora przy ul. Jezuicka 4/9 w Lublinie
 6. Sprzedaż losów odbywać się będzie od dnia 02.02.2017r  i zakończy się w dniu 29.12.2017 r.  w miejscach wskazanych w pkt. 5 regulaminu.
 7. Dochód z Loterii zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
 8. Informacja dotycząca losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii:
  • Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
  • Organizator przewiduje sprzedaż 5300 szt. losów. Cena jednego losu wynosi 2,5 zł. brutto. Losy wydrukowane są w formie papierowej.
 9. Uczestnicy Loterii fantowej:
  • Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba fizyczna lub prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej.
  • Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez nabycie losu lub poprzez otrzymanie losu w prezencie od nabywcy co jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 10. Aby wziąć udział w loterii fantowej należy :
  • Nabyć los osobiście lub otrzymać w prezencie od osoby uprawnionej. W loterii są dwa rodzaje losów.
   • Losy wygrywające jedną z nagród gwarantowanych – los zawiera właściwe oznaczenie oraz indywidualny numer;
   • Losy upoważniające do udziału w losowaniu nagrody głównej loterii- los zawiera właściwe oznaczenie oraz indywidualny numer;
  • Sprawdzić rodzaj losu, a następnie:
   • w przypadku losu o którym mowa w punkcie 10.1.2. zarejestrować los,
   • w przypadku losu o którym mowa w punkcie 10.1.1 poinformować organizatorów o wygranej.
  • Istnieje możliwość wniesienia opłaty za los środkami płatności elektronicznej.
 11. Nagrody w loterii:
  • 270 nagród gwarantowanych o łącznej wartości 2700 zł. brutto
  • 1 nagroda główna o wartości 1500 zł brutto.
  • Łączna wartość puli nagród wynosi 4200 złotych brutto. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów wynosi 31%.
 12. Rejestracja losów, o której mowa w punkcie 11.21. odbywa się na stronie internetowej loteriaslubna.pl
 13. Miejsce i termin losowania nagród:
  • Losy o których mowa w punkcie 11.1.1. upoważniają ich właściciela do odbioru nagrody.
  • Nagroda główna z losów, o których mowa w punkcie 11.1.2., będzie losowana 2 stycznia 2018 r. W losowaniu będą brały udział losy, które podczas rejestracji zostały wskazane, jako mające wziąć udział w danym losowaniu.
  • Losowanie nagrody głównej odbędzie się w siedzibie organizatora. Losowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
   • spośród wszystkich numerów losów upoważniających do udziału w losowaniu nagrody głównej, a które zostały zarejestrowane w sposób, o którym mowa w punkcie 12, zostanie wylosowany zostanie 1 numer losu. Wyniki ogłosi osoba prowadząca losowanie.
  • Nagrody gwarantowane jak i nagrodę główną będzie można odebrać za zwrotem losu w dniu losowania lub w ciągu 14 dni od losowania w siedzibie Organizatora.
 14. Celem zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator powoła Komisję. Członkowie Komisji będą sprawowali nadzór nad przebiegiem Loterii.
 15. Zasady postępowania reklamacyjnego:
  • Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do dnia 15.02.2018 r.
  • Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora.
  • Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.
  • Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora.
  • Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysyłane reklamującemu w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.
  • Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 16. Postanowienia końcowe:
  • Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora.
  • Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.